Walkathon celebrates International Down Syndrome Day.